top of page

הרשמה לעדכונים

הנני מסכים/ה כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או במאגרי לקוחות של פסטיבל הקולנוע הרוחני וספיריט סינמה

ידוע לי ומוסכם עלי שהמידע ישמש את פסטיבל הקולנוע הרוחני ספיריט לצורך פעילותו ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים, הטבות, אשר לדעת פסטיבל הקולנוע הרוחני עשויים לעניין אותי באמצעות הודעה אלקטרונית. אם לא אהיה מעוניין/ת במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך לפסטיבל הקולנוע הרוחני בכל עת

 

כתובת המייל שלי

(אנא בדקו את תיקיית  קידומי מכירות – לאישור ההרשמה)

bottom of page